خبرونه

فبروري 11, 2017
فبروري 08, 2017
فبروري 08, 2017

سندرې

فبروري 15, 2017
فبروري 14, 2017
فبروري 14, 2017
فبروري 08, 2017
دسمبر 02, 2016
اګست 18, 2016

ډاکیومنټری

فبروري 11, 2017
اګست 18, 2016

افغانستان

اګست 18, 2016