امارات له لومړۍ نیټې څخه د بهرنیو اتباعو لپاره د سوداګرۍ سل فیصدہ ملکیت ته اجازه ورکوي

8 views